Literárně – dramatický obor (dále jen „LDO“) vybavuje žáky potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný, tvořivý a osobitý projev a výraz. Odborně vedená výuka v LDO napomáhá včas podchytit nejtalentovanější jedince a připravit je ke studiu herectví, režie, dramaturgie, divadelní vědy, scénografie, loutkářství, organizace divadel, učitelství LDO na odborných středních a vysokých uměleckých školách, filosofických a pedagogických fakultách.

Základem výuky LDO jsou tvořivé činnosti dramatické, recitační a literární. Studium literárně dramatického oboru se dělí na studium I. a II. stupně. Výuka je převážně kolektivní, individuálně se vyučuje pouze předmět Umělecký přednes.

V prvních dvou rovinách u dětí rozvíjí schopnost poznávat a vnímat jak sebe sama, tak své okolí, v umělecké rovině je u dětí pěstováno estetické cítění, schopnosti a dovednosti v oblasti divadelní. Jsou posilovány dovednosti potřebné pro přirozený a pravdivý projev v oblasti divadla, přednesu a literární tvorby. Nedílnou součástí výuky je také individuální práce se zvoleným učivem (poezie, próza, monolog, dialog, námět, téma) zohledňující žákův rozvoj. Vzdělání získané v literárnědramatickém oboru žáci mohou využít v těch oblastech lidské činnosti, ve kterých se uplatní nezbytné specifické komunikační dovednosti a vysoká míra empatie. Literárnědramatický obor poskytuje spolehlivý základ i pro další studium směřující k profesionálnímu uplatnění.

Dále se LDO věnuje zejména rozvoji mluvy, kultivaci rodného jazyka, estetickému cítění a upevňování morálních hodnot obsažených v klasické literatuře a literárnědramatické tvorbě, které se vyvíjely, jako princip kolektivního vědomí a lidských hodnot po staletí. Důraz je kladen i na rozvoj kulturních výročí vážících se k LDO a lokální historii a na prezentaci dramatické tvorby v rámci veřejných vystoupení  dramatická a recitační, včetně moderace.