Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Sb.

  • 7

        Ukončení vzdělávání      

(2) Žák přestává být žákem školy:

  1. a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
  2. b) jestliže byl vyloučen ze školy
  1. c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
  1. d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu.
  • 8

(3) Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.